Zagovorništvo

Na Mestu žensk opozarjamo na neenakost in diskriminacijo na podlagi spola v kreativnem sektorju in znotraj prekarnih oblik dela v kulturi. Zato smo v  ta namen izoblikovale* dokument Smernice za enakost spolov v kulturi. V njem pozivamo, da je diskriminacijo na podlagi spola potrebno razumeti presečno in tako prepoznavati osebne okoliščine zaposlenih v kulturi, odločevalce pa pozivamo k sistemskim spremembam, kot so širjenje ozaveščenosti o problemu spolne neenakosti v kulturnem sektorju, več izobraževanj ter aktivno zbiranje podatkov na tem področju, izboljšanje pogojev dela za ženske in večja pravna zaščita prekarnih delavk v kulturi. Dokument je podlaga za pripravo prve raziskave o spolnem nadlegovanju in nasilju v kulturnem sektorju, Ministrstvo za kulturo ga je začelo izvajati marca letos. Rezultati bodo služili za podlago pri prelomnem akcijskem načrtu za enakost v kulturi. 

Mesto žensk deluje zagovorniško tudi pri različnih mednarodnih projektih. V okviru projekta Burnout Aid se osredotočamo na področje opolnomočenja vodij nevladnih organizacij za preprečevanje izgorelosti. Organiziramo delavnice, naredile smo tudi samoocenjevalni vprašalnik in platformo z orodji (razvit v partnerstvu s Common Zone v okviru projekta Burnout Aid, ki ga podpira Erasmus+). S tem projektom želimo prispevati k ustvarjanju varnejših in bolj naklonjenih delovnih razmer v tretjem sektorju pa tudi k razvoju sodelovanja med različnimi vladnimi organizacijami po vsej Evropi. 

V okviru Certifikata kulturno podjetje smo opozarjale na potencial umetnosti in kulture pri krepitvi kapacitet gospodarskih subjektov in naslavljanju zdravja na delovnem mestu. S certifikatom želimo utrditi pozitivne učinke kulture na organizacije v drugih panogah. Predvsem želimo spodbuditi podjetja k uporabi kulturnih vsebin kot mehanizmov za motivacijo zaposlenih, krepitev vrednot strpnosti in enakosti znotraj organizacijske kulture, alternativo team buildinga, rast ugleda delodajalca, krepitev blagovne znamke do notranjih in zunanjih ciljnih skupin.

Smernice za enakost spolov v kulturi

Dokument je pripravila delovna skupina v sestavi Vesna Bukovec, Ana Čigon, Tea Hvala, Urška Jež, Nika Kovač in Teja Reba.

Smernice se opirajo na izsledke mednarodne konference in spletne delavnice Enakost spolov v kulturi, ki sta potekali 25. septembra 2020 v Ljubljani na 26. Mednarodnem festivalu sodobnih umetnosti Mesto žensk. Slonijo tudi na poročilu “Gender Equality: Gender Balance in the Cultural and Creative Sectors” (Voices of Culture, 2019).

foto nada žgank
Burnout aid

2019 - 2022

Projekt Burnout Aid izvajamo v mednarodnem partnerstvu, ki vključuje organizacije Culture Shock Foundation(Poljska), K-Zona (Hrvaška) in Mesto žensk (Slovenija), s podporo Erasmus +.

burnout aid